ต้อนรับคณะถ่ายทำวิดิทัศน์ของของโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามพระราชดำริ นำโดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้นางสาวอาฤษช์ เพ็ญศรี ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสุพรรษา วิลามาศ ครูทำหน้าที่รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะถ่ายทำวิดิทัศน์ของของโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามพระราชดำริ นำโดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :