ต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ (โมดูล) โครงการวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2565

ระหว่างวันที่ 30- 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ (โมดูล) โครงการวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2565 ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :