ต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Paper) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภัคคณิศร รุ่งเรือง คณะครูและบุคลากร ให้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Paper) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ทั้ง 6 ประเภทมีผลงานทั้งหมดที่เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้จำนวน 47 ผลงาน สำหรับผลงานที่ผ่านการประเมิน concept paper แล้วสถานศึกษาต่างๆสามารถนำผลงานเข้าร่วมประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเป็นลำดับต่อไป

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :