ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม และนิเทศการดำเนินงานโครงการพระราชดำริการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดการศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม และนิเทศการดำเนินงานโครงการพระราชดำริการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดการศึกษา จากกลุ่มงานเลขานุการสำนักอำนวย โดยนายยิ่งยศ ศรียางนอก และ นายธีรศักดิ์ สอนธรรม

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :