ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ที่ผ่านการคัดเลือกจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา (10.00 – 12.00 น.) ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ที่ผ่านการคัดเลือกจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ เพื่อเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ นักเรียน นักศึกษาสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของชมรม มีการเล่นดนตรี และมีลานขายแสดงสินค้า ‘กาดมั่วครัวเมือง’ ณ อาคาร TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :