ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าสถานที่ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าสถานที่ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และได้รับฟังการบรรยายสรุป โดย ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และคณะผู้บริหาร ในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว และได้ลงพื้นที่ตรวจดูเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ซึ่งจะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ในวันที่ 26 มกราคม 2567 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :