จัดโครงTO BE การสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ร่วมบูรณาการกับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม To Be Number One สู่ความเป็นหนึ่ง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางสุพรรษา วิลามาศ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา หัวหน้างานปกครอง ครูที่ปรึกษาทูบีนัมเบอร์วัน คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ร่วมบูรณาการกับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม To Be Number One สู่ความเป็นหนึ่ง และอบมรมให้ความรู้โทษของบุหรี่ไฟฟ้า และอันตรายจากการใช้บุหรี่ ที่มีผลอันรายต่อร่างกาย ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในด้านการเรียน และการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#TOBENUMBERONE

#โทษบุหรี่ไฟฟ้า

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :