จัดโครงการกิจกรรม “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เปิดบ้านนวัตกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางการเกษตรสู่เชิงพาณิชย์ (Show and Share Science Innovation) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดโครงการกิจกรรม “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เปิดบ้านนวัตกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางการเกษตรสู่เชิงพาณิชย์ (Show and Share Science Innovation) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตร และสิ่งประดิษฐ์ด้านต่างๆ ฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพ และส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา การเป็นนักนวัตกรรม ณ อาคาร Excellent center วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :