จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการเป็นแเค็ดดี้มืออาชีพ (ขั้นความรู้พื้นฐาน) ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกทักษะการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ และเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน

ระหว่างวันที่ 11–12 สิงหาคม 2566
นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการฯ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะทีมงานจากกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการเป็นแเค็ดดี้มืออาชีพ (ขั้นความรู้พื้นฐาน) ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกทักษะการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ และเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย
ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

กัซซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :