จัดกิจกรรมการเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้านางรมให้แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ศูนย์วังผาง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองปลิง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

วันที่ 9-10 กันยายน 2566 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ร่วมกับแผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมการเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้านางรมให้แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ศูนย์วังผาง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองปลิง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :