จัดการเข้าค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ (Inspiring your English) ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์

วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการเข้าค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ (Inspiring your English) ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมโดยวิทยากร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้มีกิจกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออก การนำเสนองานและการสนทนาในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ การใช้ Creative thinking ในการประดิษฐ์สิ่งของ และ present ประโยชน์ของสิ่งนั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :