จัดการอบรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตของนักเรียน นักศึกษาหอพัก เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการอบรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตของนักเรียน นักศึกษาหอพัก เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตของนักศึกษาหอพัก และนางปาริชาติ มูลสารเป็นวิทยากรให้ความรู้และถอดบทเรียนการน้อมนำหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :