การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2561 และกรอบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ด้านอาชีวศึกษา

16 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2561 และกรอบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ให้กับครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายแสวง ทาวดี เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :