หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาในโครงการ อศ.กช.
  2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การสอน การฝึกงาน การวัดผล ประเมินผลและวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
  3. ประสานงาน และให้ความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย