หน้าที่และความรับผิดชอบ

          1.จัดทำแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          2.สำรวจชนิด ประเภท และจำนวนพรรณไม้ เพื่อจัดทำผังและกำหนดตำแหน่ง/ติดป้ายประจำต้นไม้แต่ละต้น

          3.จัดทำป้ายและดำเนินการติดป้ายชื่อพรรณไม้ในโรงเรียน

         4.จัดทำสมุดบันทึกข้อมูลพันธุ์ไม้ในโรงเรียน ตามแบบของ อพ.สธ. และจัดทำทะเบียนพรรณไม้

          5.จัดทำตัวอย่างพรรณไม้(แห้งและดอง)

          6.เขียนรายงานการศึกษาพรรณไม้ ในด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา ด้านการใช้ประโยชน์และด้านเชิงคุณธรรม

          7.จัดให้มีการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์,(ชีววิทยา,เคมี,ฟิสิกส์),เกษตร,ศิลปะ,ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ,คณิตศาสตร์,สังคมศึกษา,สุขศึกษา–พลศึกษา ตลอดจนด้านจริยธรรมทุก      ชั้นที่มีการเรียนการสอน จากสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน

          8.จัดให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาขึ้นในโรงเรียน

          9.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไปของโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ มีชีวิตชีวามีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

          10.จัดให้ครูและนักเรียนมีความใกล้ชิดในการเรียนรู้ คณะครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน

          11.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย