ร่วมงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์และรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1 “ผู้นำหัวใจอินทรีย์ สู่วิถีชีวิตพอเพียง” โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

วันที่ 1 เมษายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ และรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิต “ผู้นำหัวใจอินทรีย์ สู่วิถีพอเพียง” ซึ่งเป็นกิจกรรมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เทศบาลตำบลวังผาง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นถึงความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กับเทศบาลตำบลวังผาง ในการจัดการเรียนการสอน อศกช. โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง เทศบาลตำบลวังผาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :