หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ประสานงานกับแผนก และงานต่างๆ ในสถานศึกษา และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการผลิต และจำหน่ายหรือบริการ เพื่อจัดทำโครงการในเชิงธุรกิจ และพัฒนางานนั้นให้เข้าสู่มาตรฐาน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนผู้ในใจทั่วไป
 2. ร่วมกับงานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งต่างๆ ตามความต้องการในการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ
 3. ควบคุม กำกับ ดูแล ในการดำเนินงานผลิต และจำหน่วยหรือบริการ และแก้ใขปัญหา
 4. จัดทำแผนการใช้แรงงาน กำหนดภารกิจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
 5. ตรวจสอบ และวางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา
 6. จัดทำทะเบียนประวัติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล การใช้งาน การบำรุงรักษา ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
 7. ควบคุม ดูแลฟาร์ม และอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สะอาด และปลอดภัย
 8. เผยแพร่ความรู้ และวิทยาการต่างๆ จากการดำเนินงานแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
 9. วางแผนและจัดระบบในการรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรตลอดจนประชสชนผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกงาน หรือศึกษาดูงาน
 10. จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของงานฟาร์มหรือโรงงานที่อยู่ในความรับผิดขอบให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
 11. รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ – รายจ่าย ในการดำเนินการผลิต และจำหน่วยหรือบริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานฟาร์มให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษายิ่งขึ้น
 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 13. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดขอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย