คณะผู้บริหาร และครู เข้าถวายมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ และเข็มพระราชทาน ให้กับท่านพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (ครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน) บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในการขับเคลื่อน การดำเนินงาน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 44

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร และครู เข้าถวายมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ และเข็มพระราชทาน ให้กับท่านพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (ครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน) บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในการขับเคลื่อน การดำเนินงาน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 44 ณ วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :