คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมทำกิจกรรม การปลูกกล้วยตามแนวถนน (BANANA ROAD)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมทำกิจกรรม การปลูกกล้วยตามแนวถนน (BANANA ROAD) โดยวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านจากอำเภอแม่ทา ได้ให้ความอนุเคราะห์หน่อกล้วย และให้ความรู้ด้านการปลูกและดูแลต้นกล้วยแก่วิทยาลัย เป็นการจัดกิจกรรมตามรอยพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เป็นสังคมที่เกื้อกูล ส่งเสริม ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน เพื่อความมั่นคง เข้มแข็ง ของสถานศึกษา บ้านและชุมชนต่อไป

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :