คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม ณ ห้องประชุมเมืองสุวรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :