คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

1นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศผู้อำนวยการวิทยาลัยประธานกรรมการ
2นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรกรรมการ
3นางสาวนิพภาพร จงภักดีครู ชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกรรมการ
4นางสาวอาฤญช์ เพ็ญศรีครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือกรรมการ
5นางสุพรรษา วิลามาศครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษากรรมการ
6นายพรภิรมย์ ป้องล่องคำผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือกรรมการ
7นางปาริชาติ มูลสารผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษากรรมการ
8นางเดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรืองผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากรกรรมการ
9นางมาลิณี งามสกุลแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10นายเจษฎาวุฒิ อักษรเจริญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11นายวงศกร คำมาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12นายสุรชัย ธิติพิมานผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15นางสาวเกศินี ป๊อกนันตาผู้แทนฝ่ายวิชาการกรรมการและเลขานุการ