ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2565

ประกอบด้วยรายนาม ดังนี้

✨ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) จำนวน 1 ท่าน

1. นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์

✨ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) จำนวน 1 ท่าน

1. นายศุภภัทร สายทิม

✨จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) จำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวสิตานัน เสนสัก

2. นางปริชญา มันตริทธิกุล

✨เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) จำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวอรพรรณ บุญประเสริฐ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :