ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เปิดบ้านนวัตกรรม เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ        ทางการเกษตรสู่เชิงพาณิชย์ (Show and Share Science Innovation)”  ประจำปีการศึกษา 2566 

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :