ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบไฟฟ้า

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดย ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ขอขอบพระคุณ นายชัชวาลย์ มูลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นายประเสริฐ จิตสุข หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายสุริยันต์ สุวรรณ์หล้า นายวรัญญู จันตาโลก นายสิธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และนักศึกษาระดับ ปวส.1 ไฟฟ้ากำลัง ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารหอพัก(ชาย)สักทอง เพื่อรองรับที่พักอาศัยสำหรับสมาชิก อกท. ที่เข้าร่วม และเตรียมงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :