ขอขอบคุณ ท่านธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง คณะครู และตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ให้ความอนุเคราะห์ตกแต่งสถานที่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดย ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ขอขอบคุณ ท่านธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ว่าที่ ร.ต.ยนตรการ จินะคำปา ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นางสาวจันทิมา รัตนเศียร นางสาวธัญยาภรณ์ ไชยสอน ครูแผนกวิชาการโรงแรม และตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ให้ความอนุเคราะห์การตกแต่ง อาคารสถานที่ จับจีบผ้าบริเวณอาคารหน้าวิทยาลัย และด้านอื่น ๆ เพื่อต้อนรับสมาชิก อกท.ทั่วประเทศ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :