ขอขอบคุณมูลนิธิพุทธจิตธรรมญาณ และ กอรมน. จังหวัดลำพูน เข้าดำเนินการเตรียมพื้นที่แปลงผักพระราชทาน บริเวณอาคารทูลกระหม่อมแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ หม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ นำนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิพุทธจิตธรรมญาณ และ กอรมน. จังหวัดลำพูน เข้าดำเนินการเตรียมพื้นที่แปลงผักพระราชทาน บริเวณอาคารทูลกระหม่อมแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :