ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ จัดเตรียมพื้นที่ ปรับระดับดิน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ จัดเตรียมพื้นที่ ปรับระดับดิน ประกอบแบบ หาระดับ สำหรับการเตรียมเทคอนกรีตทำถนน ลานบริเวณหน้าอาคารเรียน ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเตรียมจัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :