กิจกรรมลานดนตรี ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ณ ตลาดนัดจตุจักร ครั้งที่ 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นายสมพร ไขระวิ นำนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่ทำกิจกรรมลานดนตรี และประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ณ ตลาดนัดจตุจักร จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :