กิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำอาสาสมัคร TO BE NUBER ONE เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำอาสาสมัคร TO BE NUBER ONE โดยมีนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธีโครงการค่ายพัฒนาแกนนำอาสาสมัคร TO BE NUBER ONE อำเภอแม่ทา เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้ได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งสร้างกลไกลของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUBER ONE ของอำเภอแม่ทาให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :