กิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ อบรมส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ สู่ Smart Farmer ประกอบด้วยกิจกรรมอบรมการแปรรูปอาหาร ลำไย ทำไวน์ การทำเบเกอรี่ การเพาะเห็ดนางฟ้า และระบบปิดเปิดน้ำอัตโนมัติ iot.

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศกช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ อบรมส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ สู่ Smart Farmer ประกอบด้วยกิจกรรมอบรมการแปรรูปอาหาร ลำไย ทำไวน์ การทำเบเกอรี่ การเพาะเห็ดนางฟ้า และระบบปิดเปิดน้ำอัตโนมัติ iot. ณ ศูนย์การเรียนรู้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :