การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโคกหนองนา ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ อกท.ครั้งที่ 44

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโคกหนองนา ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 44

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :