การแสดงนันทนาการศิลปวัฒนธรรม อกท.หน่วยลำพูน ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 44 จังหวัดสุโขทัย

การแสดงนันทนาการศิลปวัฒนธรรม อกท.หน่วยลำพูน ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 44 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :