การแนะแนวและเพิ่มปริมาณผู้เรียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาเล่าเรียน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระหว่างวันที่ 5-7 ,12-14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายศุภชัย สิริเมฆสุธา หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน พร้อมด้วยครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าแนะแนวและเพิ่มปริมาณผู้เรียน ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว, โรงเรียนบ้านยางเปียง, โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนแม่ต๋อม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาเล่าเรียน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนขยายโอกาส พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :