การอบรมโครงการปกปักอนุรักษ์ป่าดั้งเดิมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และศึกษาดูงานพื้นที่ปกปักทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ. – มช.) แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการอบรมโครงการปกปักอนุรักษ์ป่าดั้งเดิมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และศึกษาดูงานพื้นที่ปกปักทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ. – มช.) แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยมีนางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม, นายพุทธมนต์ สนธิคุณ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร พร้อมด้วย นายธงชัย เยตา พนักงานบริการฝีมือ และ นายเจริญศักดิ์ ทะนันท์ศักดิ์ พนักงานบริการทั่วไป เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

Cr. ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :