การอบรมโครงการชีวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแก่นักเรียนนักศึกษา (นักเรียนนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท อศ.กช)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพย์เลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางสาวนิภาพร จงภักดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการชีวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแก่นักเรียนนักศึกษา (นักเรียนนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท อศ.กช) ระดับชั้นปวชและปวส. จำนวน 240 คน เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยการอบรมครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์และสนับสนุนงบประมาณและวิทยากร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.และได้รับเกียรติจากจะให้นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :