การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ชั้นปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ สำนักพุทธจิตธรรมญาณ

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ชั้นปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ สำนักพุทธจิตธรรมญาณ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาด้านจิตใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักคุณธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งพัฒนาพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข

#อบรมคุณธรรมจริยธรรม2567

#งานประชาสัมพันธ์วิมยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :