การอบรมความรู้วิชาชีพระยะสั้นด้านการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และการปลูกเมล่อนในโรงเรือนณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมการเปิดพิธีอบรมความรู้วิชาชีพด้านการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และการปลูกเมล่อนในโรงเรือน โดยมีนางสาววนิดา สังข์ทอง นายนิรันดร์ บุทู ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ และนางสาวสิตานัน เสนสัก ครูประจำวิชาแผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมฯ ครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” จังหวัดลำพูน

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์#ผักไร้ดิน#ปลูกเมล่อน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :