การอบรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการศึกษาและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม เมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :