การฝึกอบรม การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นางสาวนิพภาพร จงภักดี ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการฝึกอบรม การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูนเข้าร่วมด้วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :