การฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพสถาบันอาชีวศึกษาสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดและสถานศึกษาเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ครูมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลที่ได้จากการพัฒนาไปสู่ผู้เรียน ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567

#ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

#วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :