การประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2565)

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ ได้เข้าประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2565) ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :