การประชุม คณะกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับภาคเหนือ ครั้งที่5/2566และเตรียมความพร้อมในการเจ้าภาพ การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในราชูปถัมภ์ อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 45

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.
ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ประธานอำนวยการ อกท .หน่วยลำพูน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับภาคเหนือ ครั้งที่5/2566 โดยมีนายทองอาบ บุญอาจ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ภาค ภาคเหนือ พร้อมด้วยประธานอำนวยการภาคเหนือทุกหน่วย ครูที่ปรึกษาอกท. และคณะกรรมการดำเนินอกท.ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2566-2567 เพื่อสรุปงาน การประชุมวิชาการอกทระดับภาคครั้งที่44 และเตรียมความพร้อมในการเจ้าภาพ การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในราชูปถัมภ์ อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 45 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :