การประชุมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

1 มีนาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :