การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการวิทยาลัยฐานเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนโครงการฐานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการวิทยาลัยฐานเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :