การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ Big Data ของศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดและการเทียบรายวิชาของหลักสูตรแต่ละระดับเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ

วันที่ 31 มีนาคม – วันที่ 1 เมษายน 2567
ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้นางสาวอาฤญช์ เพ็ญศรี ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ Big Data ของศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดและการเทียบรายวิชาของหลักสูตรแต่ละระดับเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ โดย ดร.นิติ นาชิต รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วย นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา และดร.ศิริพรรณ ชุมนุม และ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เป็นวิทยากรการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :