การประชุมหนุนเสริมสนับสนุนทางวิชาการ กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เพื่อการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้รับทุน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้รับทุน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมการประชุมหนุนเสริมสนับสนุนทางวิชาการ กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เพื่อการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้รับทุน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้รับทุน ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ รวมทั้งมีการร่วมทำกิจกรรมกับผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังลักษณะอันคุณประสงค์ให้กับผู้เรียน รวมทั้งการติดตาม ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ทางด้านการเรียนการสอน ความเป็นอยู่ และสุขภาวะทางสังคม ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :