การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่ม (Focus Group) การยกระดับมาตรฐาน การอาชีวศึกษาและหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ด้านเกษตรกรรมและประมง


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่ม (Focus Group) การยกระดับมาตรฐาน การอาชีวศึกษาและหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ด้านเกษตรกรรมและประมง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :