การประชุมนำเสนอการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ของสมาชิก อกท. ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ต่อนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ พร้อมคณะ และดร.จักกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมการประชุมนำเสนอการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ของสมาชิก อกท. ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย และส่วนราชการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :