การประชุมคณะกรรมการ อกท. ชาติ ครั้งที่ 2/ 2566 โดยได้รายงานการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44

วันที่ 11 กันยายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยนางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมประชุมคณะกรรมการ อกท. ชาติ ครั้งที่ 2/ 2566 โดยได้รายงานการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม วิธีการจัด ปฎิบัติและแข่งขันทักษะวิชาชีพ เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการ ณโรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :