การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 6

วันที่ 28 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :